Chúc các bạn có một trải nghiệm thật thú vị tại GOVN (GTA San Online Máy Chủ Việt Nam).

Image Alt

Pie Chart

75

Accuracy

45

Speed

33

Strength

85

Intelligence

75

Accuracy

45

Speed

33

Strength

85

Intelligence