ADDED

  • Thêm lệnh /timvieclam.

FIXED

  • Sửa lỗi Radio.
  • Farmer
    • Sửa lỗi trồng cây.

UPDATED

  • Truck Delivery
    • Thêm 2 địa điểm giao hàng cấm (/diemgiaohang).