ADDED

  • Người chơi khi bị thương sẽ rớt ngẫu nhiên 1 đến 5 vật phẩm trong túi đồ.

FIXED

  • Sửa lỗi nhận lương ngân hàng.

UPDATED

  • Truck Delivery
    • Tăng giá lên $80 đến $160 (Cũ $40 đến $80).
    • Hàng nhập về mỗi giờ ngẫu nhiên từ 3 đến 7 thùng (Cũ 2 đến 7).
    • Hàng cấm sẽ không đền bù khi thoát, thay vào là rớt hàng xuống đất.