UPDATED

  • Thay đổi object của cây thuốc phiện. (Android Fix)
  • Medical
    • Thay đổi khi được cấp cứu tại chổ người chơi sẽ tốn $30. (Bác sĩ nhận $20, ngân sách $10)
      • Tỉ lệ sống lại theo máu của người chơi
    • Thay đổi khi được cấp cứu tại bệnh viện sẽ có tỉ lệ thành công là 80%.