ADDED

 • Thêm hệ thống gửi vị trí mới
  • /guivitri [người chơi khác]
   • Gửi vị trí hiện tại của người chơi cho người chơi khác (Thay /toadocuatoi -> /toado)
  • /xemvitri
   • Xem vị trí đã gửi đến bạn (Nhiều lựa chọn)
  • Khi người ngồi trên xe (không phải người lái) nhấp vào vị trí trên bản đồ, vị trí đó sẽ được thêm vào cho người chơi đang lái (Thay vì báo vị trí cần đến, bạn chỉ cần nhấp vào bản đồ).
 • Thêm /satthuong (Thông tin sát thương).
 • Thêm tài xỉu (/taixiu).

UPDATED

 • Truck Delivery
  • Thay đổi lấy hàng lậu yêu cầu 12 giờ chơi. (Cũ 3 giờ)
 • Gangsta
  • Tạo băng đảng sẽ tốn 1000GOT thay vì 500GOT như trước.