ADDED

 • Thêm tàu, thuyền có thể Surfing.
 • Thêm thông tin nhanh bên trái màn hình (/toghud để bật / tắt)

FIXED

 • Sửa lỗi /id.
 • Sửa lỗi rút tiền từ ATM không cần CCCD.
 • Thay đổi /cuoptien (Khi cướp cần phải có 5 người đứng cạnh để có thể lấy tiền).

UPDATED

 • Truck Delivery
  • Sửa lỗi /kiemtrahang.
 • Gangsta
  • Sửa lỗi không đặt được tủ đồ.
  • Thay đổi nhâp hàng không cần địa bàn.
  • Thay đổi nâng cấp băng đảng thành tiền IC và không cần phải chiếm địa bàn.