ADD

  • Job miner (/timvieclam).
  • lệnh /chetao, /phukienxe, /ads

UPDATED

  • Tiền bán khoáng sản thay đổi ($3  =>  $2).
  • Garage mod xe không còn sử dụng được trong máy chủ.
  • Tăng tỉ lệ sắt và vàng trong quặng khoảng sản

FIX

  • Sửa lỗi Boombox không search được nhạc.

Upcoming

  • Thêm phụ kiện xe vào /chetao cho đầy đủ.