ADDED

 • Hệ thống truy nã mới
  • Người chơi sẽ được cộng dồn lệnh truy nã đến vô hạn.
  • Giết người sẽ tự động bị truy nã.

FIXED

 • Sửa lỗi đánh bị âm sát thương (tăng máu) khi người chơi vừa ra viện.
 • Sửa lỗi bắt giam.

UPDATED

 • Thay đổi bán vật phẩm chỉ bán được cho người chơi cấp 2.
 • Thêm số lương nhân viên cho công việc.
 • Cướp ngân hàng sẽ không còn tự động truy nã như trước.

MISC

 • Custom Skin
  • Duc_Thanh (20416)
 • Gang Pack
  • hh_Koo (20514)
  • hh_Dat (20515)
  • hh_Duong (20516)