ADDED

 • Thêm /dropweapon.
 • Thêm /bannongsan tại Well Stacked Pizza Co.

FIXED

 • Sửa lỗi bài cào,  giảm thuế.

UPDATED

 • Thay đổi tài xỉu chỉ chơi được vào khung giờ 19 đến 22 giờ.
 • Farmer
  • Sửa giá ngẫu nhiên mỗi giờ thành 9 + ngẫu nhiên 20. (Cũ là 9 + ngẫu nhiên 10)
 • Law Enforcement
  • Thay đổi thời gian tối đa khi giam người khác thành 180. (Cũ 50)
 • Helper
  • Thay đổi giờ khôi phục thành tích lại thành 5 giờ mỗi ngày.

REMOVED

 • Law Enforcement
  •   Xóa /hfind.

MISC

 • Custom Skin
  • Gori_Giz (20415)