ADDED

  • Thêm /hspawn (Gold VIP) để hồi sinh tại nhà. (Không áp dụng với bác sĩ cứu)
  • Thêm /truyduoi.