ADDED

  • Thêm /thanhlyphuongtien (Chỉ thanh lý được tại đại lý có bán phương tiện đó).

UPDATED

  • Không thể gây sát thương khi người chơi đang trong chế độ ĐANG TẢI.