ADDED

  • Thêm lệnh treo bán phương tiện.
    • /banphuongtien
    • /chinhphuongtien
    • /phuongtien

UPDATED

  • Tạo 2 bàn bài cào cho mỗi khu vực băng đảng, tiền thuế sẽ vào tủ đồ băng đảng sở hữu khu vực.