FIXED

  • Sửa /tuido của Android không thấy thông tin.