ADDED

  • Thêm dây an toàn. (/sb)

UPDATED

  • Cập nhật lại khu vực bệnh viện.