ADDED

  • Thêm /truyna.

FIXED

  • Sửa lỗi Wanted không có trường hợp đâm xe, trực thăng chém chuối.

UPDATED

  • Người bị đánh trong khu an toàn không còn mất máu.

REMOVED

  • Xóa khung hướng dẫn dưới góc màn hình.